Retningslinjer

  1. Campingplassen er for ansatte og trygdede ved Borregaard Fritidsforening i Sarpsborg. I den utstrekning det er plass vil også andre få mulighet til å leie campingplass.  Utleie foregår etter følgende prioriteringsrekkefølge:
   - Medlemmer av Borregaard Fritidsforening
   - Eksterne
   Sesong er fra 1.april til 1.oktober. Det er tillatt å benytte vogn utenom dette.
  2. Leietaker skal selv benytte plassen/hytten. Misbruk av rettigheter medfører bortvisning.
  3. Ingen kan leie ut campingvogna, tomta, eller overdra/selge campingvogna med tomt.
  4. Vogner med tilbehør står på eget ansvar og alle skal ha gyldig ansvarsforsikring. Borregaardsarbeidernes Feriehjem er ikke ansvarlig for leietakernes eller besøkendes eiendeler.
  5. Leier av campingplass skal holde vognen i forskriftmessig stand, og skal ha røykvarsler og brannslukningsapparat. I fortelt eller helårstelt skal det være brannvarsler og min. 6 kg pulverapparat. Det skal være gassvarsler i campingvogna. Dokumentasjon eget skjema hvert år.
  6. Tomten skal til enhver tid holdes ryddig, gresset klipt og beplantninger følger regelverket, som tilsier en normal høyde på beplantning, slik at det blir en pen struktur på området.
   - Høyde på beplantning er maks 50 cm. Dette er noe som den enkelte leietager forplikter seg til å følge opp.
   - Det skal ikke under noen omstendigheter bygges terrasser og lignende nærmere enn 1.5 meter fra tomtegrensen. Terrassen skal ha rekkverk i maks høyde 0,9 meter. Terrasser skal bygges slik at det det er plass til 1 bil på tomten.
   - FØR ARBEID IGANGSETTES, SKAL DET TAS KONTAKT MED VAKTMESTER FOR GJENNOMGANG AV BESTEMMELSENE. Det blir befaring etter at vogn og annet er plassert, og Vaktmester og en fra styret godkjenner plassering.
  7. All beplantning skal stå/ligge igjen ved oppsigelse av plassen. Dette blir det ikke gitt en økonomisk kompensasjon for.
  8. Vaktmester skal kontaktes ved skifte av vogn. Det blir befaring etter at vogn og annet er plassert. Vaktmester og en fra styret godkjenner plassering.
  9. Det er strømmåler for hver vogn, og det avleses en gang pr. År. Faktura sendes ut hvert år i september med forfall 25.september. Faktura må betales ved forfall. Eventuell klage rettes til vaktmester skriftlig, og det vil bli sjekket ut eventuelle feil. Uriktig fakturert beløp vil da bli refundert. Leietaker er ansvarlig for kabel fra strømstolpe til sin campingvogn. Kabel skal være nedgravd og lagt i godkjent 50 mm rør.  Det skal kun brukes typegodkjent kabel H07RN-S eller NMHVO 2X2,5mm m. jord. Tilkobling til vogn, samt alt elektrisk utstyr, skal være i forskriftmessig stand. Ved feil på strømmen, som kan tilbakeføres til vogn/vogner, vil disse vogneiere risikere å bli gjort økonomisk ansvarlig. Dokumentasjon eget skjema hvert år.

   

  1. DET ER IKKE TILLATT Å LADE EL-BIL PÅ FERIEHJEMMET.

  Begrunnelse: Strømuttakene på campingplassen er utført i henhold til el-forskriftene for camping anlegg. Da vil det være en jordfeilbryter og en automatsikring for hvert strømuttak.  

  • Automatsikringen skal forhindre brann.
  • Jordfeilbryteren skal forhindre at mennesker (eller dyr) får strøm i seg ved et uhell.

  Vi kan ikke tillate lading av EL-bil på Feriehjemmet fordi dette medfører økt brannfare og økt fare for personskader. Det kan påføre oss enorme kostnader om vårt El-nett blir skadet.  Vi minner om reglementets punkt 9: 

  Ved feil på strømmen, som kan tilbakeføres til vogn/vogner, vil disse vogneiere risikere å bli gjort økonomisk ansvarlig.

  1. Det skal ikke under noen omstendighet settes opp partytelt nærmere enn 1,5 meter fra tomtegrensen. Teltet skal ha normale åpne vegger. Teltet skal settes opp til minst mulig sjenanse for naboene.  Før oppsetting av partytelt skal naboer forespørres og ha gitt sitt samtykke ved underskrift, og søknad sendes styret.  Vurdering vil bli gjort, og leietaker får tilbakemelding før telt kan settes opp. Det blir befaring etter at partytelt er plassert, og Vaktmester og en fra styret godkjenner plassering. Dokumentasjon av plassering.
  2. Det skal kun tømmes husholdningssøppel i container. Annet avfall fjernes av leietaker.
  3. En bil kan parkeres på tomta. Hvis det ikke er plass, skal parkeringsplassen benyttes.
   - Besøkende skal benytte parkeringsplassen. For funksjonshemmede og syke, kan nærmere avtale avtales skriftlig med vaktmester. Det skal ikke parkeres i veien.
   - Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer o.l. skal ikke parkeres eller hensettes på parkeringsplassen, uten tillatelse fra leder. Personer som gjentatte ganger, og etter skriftlig advarsel fra styret og vaktmester, parkerer i strid med reglene på Borregaardsarbeidernes Feriehjem, kan eier bli bortvist fra plassen. Ekstra parkering kan avtales, og det betales et gebyr på kr. 350,- for sesongen. Kort utleveres av vaktmester og det betales med kort. Kort skal ligge synlig I bilens vindu. Alle biler skal ha brikke for betjening av bom.  Det betales kr. 500,- i depositum for brikken, tillegg for ekstra brikke kr. 500,-.
  4. De som ønsker å bytte plass kan kontakte vaktmester før 1.desember. Det forutsettes at det ikke er noen heftelser for den som ønsker bytte.
  5. De som ønsker båtplass søker dette skriftlig hos vaktmester. Båtplass skal også sies opp skriftlig.
  6. De som ønsker å si opp sin plass, må melde dette skriftlig til vaktmester. Plass må ryddes ved fraflytting og senest desember.
  7. De som vil ha vintertelt/helårstelt, må søke om dette på eget skjema. Dette kan hentes i informasjonen eller lastes ned på Borregaardsarbeidernes Feriehjems hjemmesider. Det er ikke lov å sette opp vintertelt/helårstelt uten skriftlig godkjenning.
   Følgende helårstelt er godkjent:
   - Vivaldi Four Seasons, link til teltet her.
   - Bjorli, link til teltet her.
   - Isabella, link til produsenten her.
   - VikingTelt, link til produsenten her.
   - Produsenten Levooz, duk
  8. Alle vogner skal være utstyrt med et nummer, leietaker har ansvar dette. Skiltet skal henge godt synlig.
  9. Alle dyr skal være i bånd, som ikke strekker seg ut over tomtens grense, eller i bur. Ekskrementer etter husdyr skal fjernes straks. Bading av hunder i sjøen på Feriehjemmets område er strengt forbudt. Det er alltid båndtvang.
  10. Det er strengt forbudt å ta med dyr inn på sanitæranlegget.
  11. På Feriehjemmets område har fører av motorkjøretøy til enhver tid vikeplikt for all annen ferdsel og all kjøring skal skje i gangfart (maks 15 km/h.). Sykling skal foregå på en slik måte at det ikke er til hinder eller sjenanse for andre.
  12. Eventuelle klager skal leveres skriftlig, og vil bli vurdert av styret.
  13. Alle som får plass på Feriehjemmet, skal rydde plassen ved eventuell fraflytting. Rydding skal skje ved fjerning av vogn, og siste frist er 1.desember. Den som styret bemyndiger skal godkjenne oppryddingen. Hvis oppryddingen ikke er tilfredsstillende, faktureres leier for rydde kostnader. Kostnader trekkes fra depositum og resterende blir fakturert.
  14. Ved et medlems dødsfall, vil den etterlatte ektefelle/samboer få beholde medlemsfordelene i 5år.
  15. Det er ikke tillatt å ankre opp ved brygga over lengre tid.

   Revidert 24.oktober 2019

  Leietager plikter seg til å sette seg inn i Feriehjemmets betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret.

Borregaardsarbeidernes Feriehjem ORDENSREGLER

 1. Disse ordensregler har til formål å sikre campingbeboerne gode forhold. Trygge et godt naboskap, med ro og hygge under ordnede forhold. Det er lagt vekt på størst mulig individuell utfoldelse, samtidig som fellesskapet som helhet bevares. Hver enkelt beboer er ansvarlig for forhold som sikrer orden, ro og trygghet i egen vogn og på plassen, og for Borregaardsarbeidernes Feriehjem anseelse.
 2. Det skal være ro i leiren klokken 24.00 søndag til og med torsdag. Fredag og lørdag klokken 01.00. Ved felles arrangement i og ved Barnekolonien, vil det enkelte ganger bli gitt tillatelse frem til kl. 02.00 på fredag eller lørdag. Det vil si at musikk da må slås av. Men husk at ikke alle naboene er med på den sosiale festen, så vis hensyn.
 3. Klipping av gress er ikke tillatt etter lørdag kl. 17.00 og hele søndagen samt andre helligdager.
 4. Vedlikehold/Bygging på egen tomt som medfører banking, bruk av boreverktøy og annet støyende utstyr, skal ikke skje etter klokken 21 på hverdager. Lørdager skal arbeid ikke påbegynnes før klokken 10.00 og avsluttes klokken 17.00. På søndag og helligdager er det ikke tillatt med vedlikehold/bygging som medfører støy.
 5. Leietagere og andre som oppholder seg på plassen, og som er til sjenanse og viser utilbørlig opptreden, bortvises fra plassen straks. Truende adferd og trusler om vold vil også straks medføre bortvisning fra plassen.
 6. Små barn skal ha med voksen ved toalettbesøk, og dørene skal låses etter hvert besøk. Til alles beste, må vi holde toalettene rene og ryddige etter oss.
 7. Det er ikke tillatt å hente varmtvann for vask eller renhold i campingvognene.
 8. Unødig og støyende bruk av motorkjøretøyer er forbudt.
 9. Lek og ballspill skal foregå på avsatte ballplasser og ikke ved/mellom vogner.
 10. Forslag til endringer av ordensreglene leveres skriftlig til styret. Styret reviderer regelverket i oktober hvert år.

BESTILLINGS- OG BETALINGSRUTINER

 1. Den årlige avgift for leie av campingplassen fastsettes av Borregaard Fritidsforening for hvert kalenderår og betales innen 25.november hvert år. Den enkelte leietaker får tilsend giro-innbetalingsanvisning i god tid før denne dato hvert år. 

 2. Har du fast plass, men ikke gjort opp alt utestående fra forrige sesong, vil du ikke motta innbetalingsblankett for ny sesong, da vi anser din plass som ledig fra 1.desember.
  - Faktura sendes via mail. De som ikke oppgir mail vil få tilsendt faktura til hjemmeadressen. Det blir da et gebyr 100,- for papirfaktura.
  -Ved betaling på nett må det oppgis KID-nummer, hvis ikke plass nummer og også fakturanummer.

 3. Betales ikke leieavgiften innen fastsatt dato vil leietaker motta purring. Hvis leie for ny sesong ikke er innbetalt innen forfall på purringen, ansees at det ikke er søkt plass for kommende sesong. Plassen ansees da som ledig og kan leies ut fortløpende til andre.
  - Det blir ilagt purregebyr.
  - Nye leietakere må betale leien før de får plassere vognen.

 4. Depositum er kr. 1 500. I tillegg kr. 500,- for brikke til bom.

 5. Det er kasserer som har ansvar for å følge opp betalingsrutinene til Borregaardsarbeidernes Feriehjem.
  - Det er kasserer som må kontaktes, hvis du ikke kan betale innen fristen.

 6. Ved adresseforandring plikter leietaker å melde dette til leder eller kasserer. Får vi faktura i retur på grunn av feil adresse, sender vi til ny adresse, men det tilkommer et gebyr på kr. 100,-.
  - Husk vi kan ikke følge opp om du/dere har flyttet og du/dere kan risikere å miste plassen da dette er leietagers ansvar.

 7. Prisene på Borregaardsarbeidernes Feriehjem blir regulert hvert år av styret i Borregaard Fritidsforening.
 8.  

   

  Revidert 24.oktober 2019

  Leietager plikter seg til å sette seg inn i Feriehjemmets betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret.

 

 

Revidert april 2018 

Leietager plikter seg til å sette seg inn i Feriehjemmets betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret.